Người chưa thành niên được quyền sở hữu bất động sản hay không?

203

Bất động sản luôn là đề tài nóng thu hút rất nhiều người tìm hiểu. Nhiều gia đình, do nhiều lý do nào đó muốn con mình sở hữu bất động sản từ khi con chưa đủ thành niên. Vậy câu hỏi pháp lý đặt ra là người chưa đủ thành niên thì có được sở hữu bất động sản không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết này.

 

Theo Điều 20 Luật Trẻ em năm 2016, “trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật”.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Điều 17 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân như sau:

“1. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản.

2. Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.

3. Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó”.

Thêm nữa, theo khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013, “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước”.

Căn cứ các quy định nêu trên, thì người chưa đủ có quyền sở hữu bất động sản và đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, để có quyền sở hữu đối với đó, giữa hai bên phải xác lập và thực hiện giao dịch bất động sản như tặng cho, chuyển nhượng, để lại thùa kế…Tuy nhiên người chưa thành niên không thể tự mình thực hiện giao dịch này, mà phải thông qua người đại diện. Bởi lẽ, theo khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015, “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý”.

Đại diện theo pháp luật của cá nhân được quy định tại Điều 136 của Bộ luật này. Đó là:

“1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự”.

Về nguyên tắc, người chưa đủ thành niên vẫn có thể sở hữu bất động sản nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.