Được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở, thửa đất duy nhất

206

Theo quy định pháp luật người chuyển nhượng mua bán nhà ở, quyền sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ đóng thuế. Theo pháp luật về Thuế thì người bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, không phải trương hợp mua bán chuyển nhượng nhà ở quyền sử dụng đất nào người bán cũng phải đóng thuế, mà pháp luật có loại trừ 2 trường hợp rằng người bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở không phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này.

 

– Mua bán giữa người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng

– Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, một thửa đất

Theo điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC việc chuyển nhượng mua bán nhà ở, quyền sử dụng đất giữa:  vợ với chồng;  Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;  Cha chồng, mẹ chồng với con dâu; Bố vợ, mẹ vợ với con rể; Ông nội, bà nội với cháu nội;  Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Anh chị em ruột với nhau. thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Về trường hợp, Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, một thửa đất

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì không phải nộp thuế

Lưu ý: Chỉ đất ở được miễn, các loại đất khác thì vẫn phải nộp thuế

Để được miễn thuế, cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở

Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng

– Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tối thiểu 06 tháng

Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

– Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở

Nghĩa là trong trường hợp chuyển nhượng, mua bán nhà ở thửa đất duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.