Được tặng cho quyền sử dụng đất có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

226

Theo quy định pháp luật đất đai và pháp luật thuế thì khi chuyển quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân.

– Căn cứ khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai 2013

Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

– Căn cứ Điểm d khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai 2013 thì thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là một trong những nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

– Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định về các trường hợp được miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản như sau:

Một là, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa: cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; vợ với chồng và anh, chị, em ruột với nhau.

Hai là, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Trường hợp này, sau khi cá nhân có nhà thực hiện chuyển nhượng sẽ mất một khoản chi phí nhất định để mua hoặc thuê nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của tổ chức, cá nhân khác. Do đó, Nhà nước miễn thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng này.

Ba là, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Từ những căn cứ pháp lý trên, tặng cho quyền sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp miễn thuế thì người nhận tặng cho  quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân.

Để đảm bảo công bằng xã hội, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, khi chuyển quyền quyền sử dụng đất, các bên phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục sang tên. Bởi trong quan hệ chuyển quyền sử dụng đất, một trong các bên nhận được một khoản thu nhập có giá trị tương ứng quyền sử dụng đất chuyển quyền. Tặng cho quyền sử dụng đất là một trong những trường hợp như này.